logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

9. výzva v rámci IROP: Rozvoj a podpora udržitelné mobility

MAS vyhlašuje devátou výzvu - Rozvoj a podpora udržitelné mobility v rámci Integrovaného operačního programu zaměřenou na následující aktivity:

 Aktivita Cyklodoprava: výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras, chodníků, cyklistických jízdních pruhů a doprovodné infrastruktury pro cyklisty a chodce (odpočinková místa, stojany na kola, podchody, nadchody apod.). Doplnění a provázání cyklostezek v území ve vazbě na spádová centra.

Aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel.

Aktivita Bezpečnost dopravy: v oblasti bezpečnosti budou realizovány projekty vedoucí ke zvyšování bezpečnosti dopravy. Podporovanou aktivitou jsou stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, výstavba) chodníků (stezek pro pěší) plně v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a výstavba nových bezbariérových chodníků.

 

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR(Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD): http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-53-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

 

Příjem žádostí o podporu probíhá v termínu od 1. 11. 2018 00.00 hod do 14.12.2018 14:00 hod. Došlo k posunutí termínu ukončení příjmu žádostí z důvodu poruchy systému MS2014+.

 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat kancelář MAS.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.