Nová zelená úsporám Light

logo

Dotační program Státního fondu životního prostředí ČR pro nízkopříjmové domácnosti.

Žadatelem dotace se můžete stát v případě, že jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu, trvale obývaného rekreačního objektu, bytu v bytovém domě, spoluvlastnického podílu na bytovém domě s právem užívat posuzovaný byt či členem bytového družstva s právem užívání posuzovaného bytu v bytovém domě. Všichni členové domácnosti musí být příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3. stupně nebo musí vaše domácnost pobírat v období mezi 12. 9. 2022 a podání žádosti o dotaci příspěvek na bydlení. Poslední možností je pobírání přídavku na dítě jedním ze členů domácnosti. Dítě, na které je pobírán přídavek, musí žít s žadatelem ve společné domácnosti. Přídavek na dítě musí být pobírán mezi 12. 9. 2022 a dnem podáním žádosti o podporu. Příspěvek na bydlení ani přídavek na dítě není nutné pobírat po celou dobu od 12. 9. 2022.

Je možné žádat na výměnu oken nebo vchodových dveří, na zateplení střechy, fasády, stropu,podlah. Dále také na instalaci solárního termického ohřevu vody nebo solárního fotovoltaického ohřevu vody. Instalace podporovaných zdrojů pro ohřev vody musí být provedena dodavatelem s oprávněními dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Na realizaci Vámi vybraných opatření máte jeden rok.

Pokud bude Vaše žádost schválena, obdržíte zálohu ve výši až 100 %, maximálně však ve výši  240 tis. Kč (150 tis. Kč na zateplení a 90 tis. Kč na obnovitelné zdroje energie).

Oficiální webové stránky programu Nová zelená úsporám

novazelenausporam.cz

Jste, nebo nejste oprávněný žadatel?

Uvádíme nejčastější příklady, kdy žadatel je, nebo není oprávněným žadatelem v rámci dotačního programu NZÚ light. 

Jste oprávněných žadatelem, pokud:

 • bydlíte v rodinném domě nebo v bytě v bytovém domě a máte v něm nahlášený trvalý pobyt před 12. 9. 2022 nebo trvale obýváte rekreační objekt
 • všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní nebo invalidní důchod 3. stupně nebo jste mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobírali příspěvek na bydlení či přídavek na dítě
 • pobíráte starobní důchod a zároveň pracujete
 • realizoval jste projekt po 12. 9. 2022 (žádost lze podat před provedením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení)

Nejste oprávněných žadatelem, pokud:

 • nemáte v domě, kde chcete realizovat opatření trvalý pobyt
 • je vaše nemovitost omezena soudcovskou nebo exekutorskou zástavou
 • je předmětu podpory nařízena exekuce nebo příkaz k prodeji nebo je předmět podpory předmětem insolvenčního řízení.
 • je stavba, na kterou chcete poskytnout dotaci ve vlastnictví či spoluvlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu
Jaká opatření mohou být realizována?
V rámci dotačního programu NZÚ light je možné realizovat 8 opatření. Jednotlivá opatření lze kombinovat, ale pouze do maximální výše dotace 150 000 Kč. Současně musí být dodrženy minimální požadavky u konkrétních opatření, aby mohla být dotace uznána. 

V případě nesplnění minimálních technických parametrů, nebo jiných stanovených Závazných podmínek, hrozí odnětí dotace a žadatel bude vyzván k vrácení vyplacené částky!

Zateplení fasády
 • minimální tloušťka nové tepelné izolace je 200 mm
 • zateplení musí výškově pokrývat vytápěnou část domu
Zateplení střechy
 • musí se jednat o zateplení celé střešní konstrukce
 • požadovaná tloušťka tepelné izolace minimálně 300 mm
Zateplení stropu pod půdou
 • zateplení stropu v celé ploše nad vytápěným prostorem
 • minimální tloušťka tepelné izolace je 300 mm
Zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem
 • zateplení provedeno v celém půdorysu
 • minimální tloušťka tepelné izolace je 120 mm
Výměna oken
 • výměna oken ve vytápěných prostorech včetně střešních oken a balkónových dveří
 • tloušťka rámu 80 mm, izolační 3-sklo
 • v případě, že nebude splněna minimální tloušťka rámu, musí být alespoň splněn součinitel prostupu tepla Uw, který musí mít hodnotu ≤ 0,9 W/m2
 • montáž výplní nových oken musí být provedena v souladu s ČSN 74 6077
Výměna vchodových dveří
 • výměna vchodových dveří mezi interiérem a exteriérem (vnitřním a venkovním prostorem)
 • dveře musí mít tepelně-izolační výplň
 • případné zasklení musí být provedeno izolačním 2-sklem nebo 3-sklem nebo musí být splněn požadavek na součinitel prostupu tepla U≤ 1,2 W/m2.K
Instalace solárního termického ohřevu vody
 • minimální celková plocha apertury kolektorů 1,80 m2
 • minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla vztažený k celkové ploše apertury 45 l/m2
 • ochrana proti opaření
 • ochrana proti zamrznutí zásobníku i přenosového média
 • systém musí umožňovat celoroční provoz 
 • automatické přepnutí na bivalentní zdroj
 • vyhotovení revizní zprávy
Instalace fotovoltaického ohřevu vody
 • minimální instalovaný výkon fotovoltaických panelů 2 kWp
 • minimální měrný objem zásobníkového ohřívače teplé vody, ohřívaného fotovoltaickým systémem, vztažený k instalovanému výkonu daného systému musí být 45 l/kWp
 • povinná ochrana proti opaření
 • automatické přepnutí na bivalentní zdroj
 • vyhotovení revizní zprávy
Podrobné technické parametry jednotlivých opatření naleznete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce v kapitole 3. a 4.


Pro orientační výpočet tloušťky tepelné izolace můžete využít kalkulačku  VypoctiUsporu.cz

Pro vyhledání firmy na instalaci ohřevu vody, můžete využít tyto webové stránky: https://refsite.info/

Nová zelená úsporám light
Podání žádosti o dotaci NZÚ light

Pro podání žádosti je nutné mít zřízený přístup do portálu Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí (AIS SFŽP ČR). Do systému AIS je nutné se přihlásit pomocí Identity občana nebo bankovní identity. Identitu občana je možné založit na stránce identitaobcana.cz.


Jednoduchý videonávod, jak založit identitu občana a jak pracovat v systému AIS naleznete na přiloženém odkazu:

https://novazelenausporam.cz/navody-pro-praci-v-systemu-ais-sfzp-cr/, anebo v přiložení prezentaci Zřízení a aktivace účtu Identity občana a přihlášení do AIS SFŽP, kterou naleznete níže.

Zřízení a aktivace účtu Identity občana a přihlášení do AIS SFŽPPublikováno: 27. 11. 2022

pdf (2.67 MB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Na portálu AIS založíte novou žádost o dotaci, vyplníte všechna požadovaná pole a přiložíte požadované přílohy, kterou jsou součástí žádosti o dotaci:

 • fotodokumentaci stavu před realizací opatření
 • dokument prokazující vlastnictví bankovního účtu žadatele
 • dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení, nebo důchodu
 • Odborný posudek navrhovaných opatření potvrzený pověřenou osobou MAS nebo pracovníkem EKIS

Přihlášení do systému AIS SFŽPPublikováno: 22. 02. 2023

pdf (1.53 MB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

Kontakty na pracovníky MAS v rámci Nové zelené úsporám Light

Bc. Zuzana PeškováKonzultantka a administrativní pracovnice k programu Nová zelená úsporám Light

Telefon: +420 605 970 057
E-mail: zuzana.peskova@maschrudimsko.cz

Bc. Roman JeníčekKonzultant, terénní a administrativní pracovník k programu Nová zelená úsporám Light

Telefon: +420 604 199 180
E-mail: roman.jenicek@maschrudimsko.cz

Petr Krejčíkenergetický koordinátor

Telefon: 721 968 878
E-mail: petr.krejcik@soprecr.cz

Dokumenty

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnostiPublikováno: 28. 03. 2024

pdf (405 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

prezentace k podmínkám Nové zelené úsporám LightPublikováno: 17. 01. 2024

pptx (1.62 MB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies