Podmínky vstupu nových členů (partnerů) do MAS Chrudimsko z.s.

Podmínky přistoupení a přihláška k členství

1) Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, souhlasící se stanovami spolku, která má na území působnosti MAS Chrudimsko trvalé bydliště, provozovnu nebo na daném území prokazatelně působí, právnická osoba se sídlem nebo působností na území MAS Chrudimsko. Člen spolku musí souhlasit s cíli a stanovami spolku a musí zastupovat veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.

2) Členství zakládajících členů spolku vzniká jejich účastí na ustavující valné hromadě po vyjádření souhlasu se stanovami spolku.

3) Členství dalších osob vzniká na základě písemné přihlášky, schválené představenstvem – programovým výborem spolku. Součástí této přihlášky musí být výslovný souhlas se stanovami spolku a doložení splnění požadovaných podmínek. Přihlášku je možné stáhnout na konci této stránky. 

4) Členství ve spolku zaniká vystoupením nebo vyloučením člena, úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby a zánikem spolku.

5) Vyloučení člena je mimořádným aktem, náležejícím do pravomoci představenstva – programového výboru spolku zejména při:

 • hrubém porušení stanov spolku,
 • nezaplacení členských příspěvků v termínu stanoveném představenstvem nebo valnou hromadou spolku,
 • neplnění povinností nebo úkolů člena, uložených představenstvem nebo valnou hromadou spolku. 

Práva a povinnosti členů MAS Chrudimsko, z.s.

1) Členové spolku mají zejména tato práva:

 • a) předkládat návrhy a podněty k činnosti spolku a jeho orgánů,
 • b) podílet se na aktivitách spolku,
 • c) využívat informace, kterými disponuje spolek,
 • d) volit členy orgánů spolku a býti voleni do těchto orgánů,
 • e) hodnotit práci orgánů spolku, vyžadovat vysvětlení a nápravu,
 • f) zvolit si zájmovou skupinu podle své převažující činnosti 

2) Členové spolku mají zejména tyto povinnosti:

 • a) účastnit se jednání valné hromady spolku,
 • b) důsledně dodržovat stanovy spolku,
 • c) aktivně se podílet na jednotlivých činnostech spolku,
 • d) propagovat činnost spolku,
 • e) platit členské příspěvky podle usnesení valné hromady nebo představenstva spolku. 

3) Člen právnická osoba vykonává svá členská práva a plní své členské povinnosti fyzickou osobou, kterou k tomu zmocnil, jinak právnickou osobu-člena zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

4) Člen spolku souhlasí se zveřejňováním informací o jeho činnosti, dle potřeb a povinností spolku. 

Členské příspěvky: 

 • obce s méně než 200 obyvateli 2 700 Kč
 • obce s 200 až 999 obyvateli 5 000 Kč
 • obce s 1000 až 4 999 obyvateli 10 500 Kč
 • obce s 5 000 až 25 000 obyvateli 28 000 Kč
 • neziskové organizace 600 Kč
 • podnikatelé (FO - OSVČ 4) - 1 900 Kč
 • podnikatelé (právnické osoby - společnosti) 3 800 Kč
 • příspěvkové organizace (kraje, obcí) 2 600 Kč. 

Přihláška k členstvíPublikováno: 26. 02. 2015

doc (48 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies