Podmínky přistoupení a přihláška k členství

1) Členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 18 let, souhlasící se stanovami sdružení, která má na území působnosti MAS Chrudimsko trvalé bydliště, provozovnu nebo na daném území prokazatelně působí, právnická osoba se sídlem nebo působností na území MAS Chrudimsko. Člen sdružení musí souhlasit s cíli a stanovami sdružení a musí zastupovat veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.

2) Členství zakládajících členů sdružení vzniká jejich účastí na ustavující valné hromadě po vyjádření souhlasu se stanovami sdružení.

3) Členství dalších osob vzniká na základě písemné přihlášky, schválené představenstvem – programovým výborem sdružení. Součástí této přihlášky musí být výslovný souhlas se stanovami sdružení a doložení splnění požadovaných podmínek. Přihlášku je možné stáhnout na konci této stránky. 

4) Členství ve sdružení zaniká vystoupením nebo vyloučením člena, úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby a zánikem sdružení.

5) Vyloučení člena je mimořádným aktem, náležejícím do pravomoci představenstva – programového výboru sdružení zejména při:

 • hrubém porušení stanov sdružení,
 • nezaplacení členských příspěvků v termínu stanoveném představenstvem nebo valnou hromadou sdružení,
 • neplnění povinností nebo úkolů člena, uložených představenstvem nebo valnou hromadou sdružení. 

Práva a povinnosti členů MAS Chrudimsko, z.s.

1) Členové sdružení mají zejména tato práva:

 • a) předkládat návrhy a podněty k činnosti sdružení a jeho orgánů,
 • b) podílet se na aktivitách sdružení,
 • c) využívat informace, kterými disponuje sdružení,
 • d) volit členy orgánů sdružení a býti voleni do těchto orgánů,
 • e) hodnotit práci orgánů sdružení, vyžadovat vysvětlení a nápravu,
 • f) zvolit si zájmovou skupinu podle své převažující činnosti 

2) Členové sdružení mají zejména tyto povinnosti:

 • a) účastnit se jednání valné hromady sdružení
 • b) důsledně dodržovat stanovy sdružení,
 • c) aktivně se podílet na jednotlivých činnostech sdružení,
 • d) propagovat činnost sdružení,
 • e) platit členské příspěvky podle usnesení valné hromady nebo představenstva sdružení. 

3) Člen právnická osoba vykonává svá členská práva a plní své členské povinnosti fyzickou osobou, kterou k tomu zmocnil, jinak právnickou osobu-člena zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

4) Člen sdružení souhlasí se zveřejňováním informací o jeho činnosti, dle potřeb a povinností sdružení. 

Členské příspěvky: 

 • obce s méně než 200 obyvateli 2 700 Kč
 • obce s 200 až 999 obyvateli 5 000 Kč
 • obce s 1000 až 4 999 obyvateli 10 500 Kč
 • obce s 5 000 až 25 000 obyvateli 28 000 Kč
 • neziskové organizace 600 Kč
 • podnikatelé (FO - OSVČ 4) - 1 900 Kč
 • podnikatelé (právnické osoby - společnosti) 3 800 Kč
 • příspěvkové organizace (kraje, obcí) 2 600 Kč. 

Přihláška k členstvíPublikováno: 26. 02. 2015

doc (48 kB)

Otevřít soubor | Stáhnout soubor

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies