Publikováno: 28. 02. 2018

Dne 13. února 2018 byla podána Žádost o podporu projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Chrudim z OP VVV

Projekt MAP II plynule naváže na dosažené cíle ukončeného projektu MAP I ORP Chrudim a bude obsahovat aktivity, které školy povedou blíže k vizi jejich rozvoje. MAP II řeší konkrétní aktivity, které pomohou školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci a zaměří se na těchto šest implementačních aktivit:

Implementační aktivita 4.1 Povolání pro život

Cílem této implementační aktivity je zvýšení motivovanosti žáků o technické obory a podnikatelskou činnost a posílení povědomí o potřebě správné volby dalšího vzdělávání, rozvoj praktických znalostí, schopností a dovedností žáků prostřednictvím přímého kontaktu se zaměstnavateli, který má následně vyvolat jejich zájem o odbornou práci s technickým a podobným zaměřením prostřednictvím realizací netradičních exkurzí pro žáky ZŠ (návštěvy podniků) a přednášek podnikatelů, odborníků a specialistů, kde se žákům představí firmy, povolání a studijní obory. Následně bude nastavena dlouhodobá spolupráce na základě zpětných vazeb z exkurzí a přednášek, provede se výběr vážných zájemců z žáků 8. ročníků ke spolupráci s konkrétním podnikem. Vytvoří se týmy, které budou složeny ze zástupců žáků a odborníků z praxe z podniku, které budou v rozmezí několika měsíců docházet do firem tak, aby se žáci podrobně seznámili s firmou, a společně vytvoří výrobek. 

Současně bude probíhat i setkávání se základními školami, kde zástupci podniků, SŠ, ZŠ, rodičů, žáků 8 a 9. ročníků a týmů představí svůj podnik, svoji SŠ a prezentaci výsledků práce (výrobků) týmů.

Společně se uskuteční setkávání výchovných poradců, kariérních poradců a zaměstnavatelů formou odborných přednášek, prezentací výstupů – výrobků z práce týmů v podniku a zorganizuje se soutěž o nejlepší výrobek s mediální podporou zájmu o technické obory. Projekt je zaměřen především na žáky II. stupně základních škol, pro které je aktuální rozhodování o budoucím studiu a tím i volbě povolání. Cílové skupině bude umožněn přímý kontakt s budoucím zaměstnaneckým prostředím a zaměstnavateli, navázání osobních kontaktů a dialogů, bezprostřední odstranění případných vytvořených mýtů a obav a lichých představ o podnicích a prostředí v nich a charakteru jednotlivých profesí. Prostřednictvím soutěží bude podporován pozitivní přístup žáků k manuální práci a připraví se tak podmínky pro probuzení většího zájmu o ni.  Zároveň žáci budou navedeni na myšlenku, že jejich budoucí práce může být zároveň i jejich koníčkem.

 Tím, že exkurze budou pro cílovou skupinu bezplatné, stanou se pro ni mnohem dostupnější a přijatelnější. Prostřednictvím svých pedagogů, kteří budou cílové skupině metodickým průvodcem při získávání nových zkušeností, vědomostí a zážitků z praxe, budou žáci díky tomuto obohacení výuky nově motivováni k dalšímu studiu a zaměření. Své dojmy, postřehy, formované názory a nápady získané během exkurzí využije cílová skupina následně při účasti v soutěži o nejlepší výrobek. Prostřednictvím soutěže o nejlepší výrobek budou na základě dosažených úspěchů motivováni ti žáci, kteří třeba nevynikají v ostatních předmětech, ale jsou manuálně zruční a šikovní. Díky týmovým soutěžím stoupne prestiž žáků s manuální zručností a vytvoří se podmínky pro rozvoj jejich komunikačních dovedností, rozvoj osobnosti a schopnosti týmové spolupráce. 

Implementační aktivita 4.2 Mobilní technohrátky pro MŠ a ZŠ v ORP Chrudim
Cílem této implementační aktivity je podpora polytechnického a přírodovědného vzdělávání ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a Institutem rozvoje evropských regionů a zvýšení motivovanosti žáků o technické obory, prohloubení zájmu žáků o přírodovědné předměty a zvýšení kvality počátečního vzdělávání žáků v přírodovědných předmětech, to vše zajímavou a hravou formou. Uskuteční se semináře pro učitele (např. pro učitelky MŠ se představí metodika jednoduchých, ale zábavných přírodovědných a technických pokusů), semináře ve školách pro žáky 1. nebo 2. stupně - jejich cílem bude ukázat svět moderních technologií a technické a přírodovědné disciplíny hravou formou a vzbudit nebo posílit tak zájem dětí o technické a přírodovědné obory a motivovat je k jejich dalšímu studiu.

Bude možné přizpůsobit obsah semináře dle zájmu školy, akce budou probíhat na jedné škole pro žáky z více škol, nebo akce na jedné škole pro vybrané žáky – zájemce o problematiku apod.

Implementační aktivita 4.3 Podpora přechodu mezi stupni vzdělávání
Cílem této implementační aktivity bude seznámení žáků nižšího stupně vzdělávání s prostředím vyššího stupně vzdělávání v regionu formou přírodovědných a technických soutěží.  Tedy ze strany ZŠ akce pro děti z MŠ pro seznámení s prostředím ZŠ a pro žáky posledních ročníků ZŠ pro seznámení s prostředím SŠ.

Implementační aktivita 4.4 Podpora přírodovědného vzdělávání a environmentálního přístupu
Cílem implementační aktivity bude pořádání exkurzí pro MŠ, ZŠ a pedagogy, spolupráce s knihovnami – podpora čtenářské a matematické gramotnosti v rámci rozvoje znalostí tématu podzemních a povrchových vod ve spojení s regionem formou jednodenní autobusové exkurze po lokalitách, které spojuje téma podzemních i povrchových vod v rámci rozvoje gramotnosti o vodě.  Téma vody je v současnosti velmi aktuální a území MAP ORP Chrudim má velkou výhodu v možnosti prezentace názorných pozitivních i negativních příkladů v nakládání s podzemními i povrchovými vodami, včetně návaznosti na matematickou gramotnost. V rámci exkurze bude možné navštívit následující lokality:  Podlažice, Zderaz, Kaplice, Nové Hrady, Jenišovice, Blansko. Cílovou skupinou jsou děti a žáci, pedagogové mateřských, základních škol, případně koordinátoři EVVO na školách.

Dalším cílem bude posílení gramotnosti mezi žáky mateřských, základních škol v různých oborech s primárním zaměřením na environmentální výchovu (EVVO) formou exkurzí do vzdělávacích zahrad na území Národního geoparku Železné hory, respektive MAP ORP Chrudim (např. Vodní zahrada – areál společnosti Vodní zdroje Chrudim, spol. s.r.o. apod.)

V rámci povinné aktivity podpory čtenářské a matematické gramotnosti se uskuteční čtení v zahradách s názvem Bajky v zahradách. Tento projekt je projektem knihoven ve spolupráci se školkami, školami a dalšími organizacemi.  Cílem projektu je podpořit schopnosti přemýšlet, komunikovat a rozvinout dětskou představivost, formovat čtecí návyky, učit děti morálním hodnotám, podpořit prosociální vztahy, prohlubovat přátelství a vzájemnou pomoc. Kromě čtenářské gramotnosti se projekt také zaměří na environmentální výchovu – čtení se uskuteční na zahradě mateřských školek.  První pilotní čtení se uskuteční na zahradě MŠ Řestoky. 

Implementační aktivita 4.5 Inkluze v praxi – rozvoje spolupráce mezi školami v oblasti inkluze.

Cílem implementační aktivity je rozvoj spolupráce mezi školami ORP Chrudim v oblasti inkluze, rozvoj partnerství v území a to:

1) Rozvoj potenciálu pedagogů a asistentů pedagoga formou sdílení dobré praxe, a zkušeností za metodické podpory expertního týmu poradců v oblasti inkluze (mobilní tým) sdílením zkušeností z typových cílených intervencí na školách (shrnutí zkušeností z konkrétních případů, sdílení zkušeností z mentoringu, supervize speciálních pedagogů na školách ORP Chrudim, popř. sdílení zkušeností dalších odborníků působících na území ORP. Využití expertního týmu-tj. 2 expertky s dlouholetou praxí - je podstatou pilotního ověření nového způsobu odborného poradenství v území, které si klade za cíl urychlit proces implementace inkluzivních opatření v území a uspokojit poptávku pedagogů po odborné pomoci při správném nastavení plánu péče o dítě díky zpřesnění identifikace jeho potřeb, které povede k volbě vhodné intervence u žáků se SVP.

2) Sdílení praktických zkušeností z implementace a dalšího využití pedagogických dokumentů
Cílem je zvyšování kvality vzdělávání-rozvoj potenciálu pedagogických pracovníků

3) Sdílení pedagogických zkušeností s rodiči – osvětové akce, besedy, zkušenosti metodiků prevence (přednášky, semináře, workshopy, vzdělávání)
Cílem je zvýšení informovanosti veřejnosti (hlavně rodičů) v oblasti inkluze a jiného přínosu v rámci jejich zvýšení motivace a způsobu zapojení do problematiky vzdělávání a výchovy.

Implementační aktivita 4.6 Vzdělávání a informační akce – setkávání v území pedagogů MŠ, ZŠ, ředitelů škol, rodičů, zástupců organizací a dalších aktérů v oblasti vzdělávání, workshopy, školení, poskytování informací prostřednictvím webu maporpchrudim.cz   

Na konci prvního akčního plánu dojde k vyhodnocení a v případě dalšího zájmu nebo doporučení Řídícím výborem může docházet k úpravám implementačních projektů pro další období projektu. 

Projekt, v případě schválení žádosti ze strany OP VVV bude zahájen 1. 9. 2018 a plánovaný termín jeho ukončení je 28. 2. 2022. Do projektu se předběžně zapojilo 76 škol z celkového počtu 78 mateřských, základních a uměleckých škol. Žadatel o podporu, a v případě schválení projektu jeho řešitel, je město Chrudim. Příprava žádosti a realizace projektu byla a bude realizována ve spolupráci s místními akčními skupinami působícími v území ORP Chrudim: MAS Chrudimsko, MAS Železnohorský region, MAS Skutečsko Košumbersko Chrastecko. Vedle výše uvedených partnerů, kteří se budou podílet na implementačních aktivitách, budou do realizace projektu zapojeni i další partneři působící v oblasti vzdělávání a výchovy a souvisejících oblastech.

Iva Roušarová a Jana Košťálová, MAS Chrudimsko, z.s.

V rámci zkvalitňování našich služeb využíváme soubory cookies. Podrobné informace o využívání cookies na tomto webu se dozvíte na této stránce.

Příjmout všePříjmout nastavenéZakázat všeZavřít

Otevřít okno cookies