logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

 

LETS je zkratka pro Local Exchange Trading Systems a je to vlastně výměna různých služeb a zboží v nějaké místní skupině lidí. Trochu to připomíná směnu v prvotně pospolné společnosti, jak jsme se to učili ve škole. Když si však v osmdesátých letech lidé ve vyspělých západních zemích uvědomili, že něco podobného je možné, znamenalo to pro ně ohromný objev. V devadesátých letech začaly LETS v Kanadě, v Anglii, v USA a v Austrálii růst jako houby po dešti. Mají totiž mnoho půvabů a výhod, které oficiální peněžní systém postrádá.......

 

Pozitivní přístup, který zamýšlí redukovat tření vytvořené složitými interakcemi mezi cestovním ruchem, návštěvníky, přírodním prostředím a místním obyvatelstvem.Vyznačuje se hlubší vazbou na místní obyvatelstvo, respektem k přírodnímu prostředí, malým měřítkem a vysokou specifičností nabízeného produktu. Udržitelný cestovní ruch naplňuje potřeby současných turistů a hostitelských oblastí a zároveň neohrožuje příležitosti do budoucna. V užším pojetí, které se týká především chráněných území, udržitelný cestovní ruch přispívá k udržitelnému rozvoji území ochranou přírodního prostředí (například vzdělávací funkcí, získáváním finančních prostředků na ochranu apod.)......

 

Ekoturismus je specifická a environmentálně zodpovědná forma cestovního ruchu, která se odehrává ve zranitelných, byť zachovalých ekosystémech, a vyznačuje se nízkými negativními dopady na krajinu. Jeho primárním zájmem je ochrana těchto ekosystémů například tím, že lze z něho získat prostředky na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí. Ekoturismus lze také chápat jako poskytování speciálních turistických produktů, jenž jsou podmíněny zdrojovou základnou, nikoliv poptávkou, a nesmí narušovat integritu ekosystémů.........

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.