logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Ekoturismus a Agroturismus

 

Ekoturismus je specifická a environmentálně zodpovědná forma cestovního ruchu, která se odehrává ve zranitelných, byť zachovalých ekosystémech, a vyznačuje se nízkými negativními dopady na krajinu. Jeho primárním zájmem je ochrana těchto ekosystémů například tím, že lze z něho získat prostředky na ochranu biodiverzity a přírodního prostředí. Ekoturismus lze také chápat jako poskytování speciálních turistických produktů, jenž jsou podmíněny zdrojovou základnou, nikoliv poptávkou, a nesmí narušovat integritu ekosystémů.........

Ekoturistické aktivity:

1) pěší turistika

2) fotografování,

3) pozorování volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin,

4) jízda na kajaku,

5) účast na kulturních akcích, montanistika,

6) cykloturistika,

7) dílny hlubinné ekologie (prožitky, meditace),

8) survival,

9) pozorování ptactva,

aj.

Agroturismus

Specifická forma ekoturismu: turistické nebo rekreační pobyty na venkově na rodinných farmách, jejichž hlavní náplní je poznávání alternativního způsobu života v blízkém kontaktu s přírodou, přímá spoluúčast na zemědělských činnostech a aktivní odpočinek, pěší turistika a cykloturistika, poznávání původních technik výroby potravin, jízda na koni, chov hospodářských zvířat, krocení zvířat apod.

Není třeba budování nové infrastruktury cestovního ruchu. Agroturistika využívá již existující zdroje, místní suroviny, blízký sociální kontakt návštěvníků s rezidenty, poznání místního životního stylu.

Agroturismus má vždy finanční přínos pro rezidenty.

(zdroj: UPOL)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.