logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

13. výzva v rámci IROP: Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)

MAS Chrudimsko vyhlašuje 13. výzvu – Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zaměřenou na následující aktivity:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

 • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
 • výstavba a stavební úpravy,

které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a
zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s
cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.
Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro:

 • centra denních služeb,
 • denní stacionáře,
 • týdenní stacionáře,
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením,
 • chráněné bydlení,
 • azylové domy,
 • domy na půl cesty,
 • zařízení pro krizovou pomoc,
 • nízkoprahová denní centra,
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
 • noclehárny,
 • terapeutické komunity,
 • odborné sociální poradenství,
 • sociálně terapeutické dílny,
 • sociální rehabilitace,
 • pracoviště rané péče,
 • intervenční centra,
 • zařízení následné péče
 • podpora samostatného bydlení,
 • pečovatelská služba,
 • osobní asistence,
 • odlehčovací služby,
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
 • kontaktní centra,
 • terénní programy,
 • tísňová péče,
 • průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.


Aktivita Rozvoj komunitních center

 • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
 • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
 • nákup pozemků, budov a staveb
 • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
 • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

 

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR (Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD): https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

Příjem žádostí o podporu probíhá v termínu od 3. 11. 2019 8:00 hod do 13. 12. 2019 12:00 hod.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat kancelář MAS.

 

Seminář pro potenciální žadatele k výzvě č. 13 se bude konat v pátek 15. 11. 2019 v 9:00 v kaneláři MAS (Resselovo náměstí 77, Chrudim, třetí patro). Prosíme zájemce o seminář, aby potvrdili svou účast do 14. 11. 2019. Bližší informace o semináři naleznete v pozvánce úmístěné v příložených souborech.

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.