logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Integrovaný regionální operační program

Výzvy MAS Chrudimsko v rámci IROP

IROP usiluje o vyvážený rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Cílem IROP je posílení regionální konkurenceschopnosti a kvality života všech obyvatel ČR. Finanční alokace IROP činí 5,4 mld. EUR. Podpora je územně směřována do všech krajů České republiky kromě hlavního města Prahy. Výjimku tvoří e-government, tedy informační systémy pro státní správu, které mají dopad na celé území ČR.

IROP se člení na 5 prioritních os (PO):
* PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
* PO 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
* PO 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
* PO 4 Komunitně vedený místní rozvoj
* PO 5 Technická pomoc

Zdroj: irop.mmr.cz

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.