logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

8. výzva v rámci IROP: Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura)

MAS vyhlašuje osmou výzvu -Vytvoření zázemí pro poskytování služeb v území MAS (infrastruktura) v rámci Integrovaného operačního programu zaměřenou na následující aktivity:

Aktivita Rozvoj sociálních služeb

  • nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, automobilu,
  • -výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro: centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, atd… (více viz výzva).

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

 

Aktivita Rozvoj komunitních center

  • stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
  • rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány,
  • nákup pozemků, budov a staveb,
  • pořízení automobilu pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb,
  • vybavení pro zajištění provozu zařízení.

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR(Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD): http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-62-Socialni-infrastruktura-integrovane-pro

 

Příjem žádostí o podporu probíhá v termínu od 1. 11. 2018 00.00 hod do 14.12.2018 14:00 hod. Došlo k posunutí termínu ukončení příjmu žádostí z důvodu poruchy systému MS2014+.

 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat kancelář MAS.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.