logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

14. výzva v rámci IROP: Rozvoj a podpora udržitelné mobility

MAS vyhlašuje 14. výzvu - Rozvoj a podpora udržitelné mobility v rámci Integrovaného operačního programu zaměřenou na následující aktivity:

 Aktivita Cyklodoprava: výstavba a modernizace cyklostezek a cyklotras, chodníků, cyklistických jízdních pruhů a doprovodné infrastruktury pro cyklisty a chodce (odpočinková místa, stojany na kola, podchody, nadchody apod.). Doplnění a provázání cyklostezek v území ve vazbě na spádová centra.

Aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla: Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel.

Aktivita Bezpečnost dopravy: v oblasti bezpečnosti budou realizovány projekty vedoucí ke zvyšování bezpečnosti dopravy. Podporovanou aktivitou jsou stavební úpravy (rekonstrukce, modernizace, výstavba) chodníků (stezek pro pěší) plně v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a výstavba nových bezbariérových chodníků.

 

Příjem žádostí o podporu probíhá v termínu od 29. 5. 2020 8.00 hod do 15. 9. 2020 12:00 hod.  

 

5. 10. 2020 proběhla modifikace výzvy č. 14 MAS Chrudimsko v rámci IROP.

Změna se týká navýšení alokace výzvy.

 

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR(Výzva č. 53 Udržitelná doprava - integrované projekty CLLD): https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-53-udrzitelna-doprava-integrovane-projekty

Obecná pravidla: https://irop.mmr.cz/getmedia/aa46a530-ad02-4714-924d-ed7fdf27a7ca/Obecna-pravidla-IROP_vydani-1-13_cistopis.pdf.aspx?ext=.pdf

Specifická pravidla: https://irop.mmr.cz/getmedia/0dd9323c-706e-4fef-b70c-e4a404d460d3/Specificka-pravidla_SC1-2_CLLD_53_v-1-4.pdf.aspx?ext=.pdf

 

 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat kancelář MAS.

 

Seminář pro potenciální žadatele k výzvě č. 14 se bude konat v pondělí 22. 6. 2020 v 10:00 v kanceláři MAS (Resselovo náměstí 77, Chrudim, třetí patro). Prosíme zájemce o seminář, aby potvrdili svou účast do 19. 6. 2020. Bližší informace k semináři naleznete v pozváce umístěné v příložených souborech.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.