logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Výzva ,,Malý LEADER MAS Chrudimsko" pro rok 2018

Malý LEADER MAS Chrudimsko pro rok 2018 je financován z Programu obnovy venkova Pardubického kraje (dále jen POV PK), spravuje ho MAS Chrudimsko, z.s.. Podporované oblasti jsou vybrány dle Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Chrudimsko pro programovací období 2014 – 2020.

Žadateli mohou být obce a nestátní neziskové organizace, které jsou členy MAS, a které jsou majiteli nemovitosti, která je předmětem projektu.

Termín příjmu žádostí: 11.10.2017 - 20.11.2017.

 

Bližší informace naleznete v níže uvedených dokumentech.

Vybrané a podpořené projekty 2018

1) Rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice, Markovice, město Chrudim
2) Úprava prostor bývalého OÚ na klubovnu, obec Dvakačovice
3) Revitalizace bývalého evangelického hřbitova v Kunčí, město Slatiňany
Více o projektech v mapové aplikaci

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.