logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Udržitelný cestovní ruch

 

Pozitivní přístup, který zamýšlí redukovat tření vytvořené složitými interakcemi mezi cestovním ruchem, návštěvníky, přírodním prostředím a místním obyvatelstvem.Vyznačuje se hlubší vazbou na místní obyvatelstvo, respektem k přírodnímu prostředí, malým měřítkem a vysokou specifičností nabízeného produktu. Udržitelný cestovní ruch naplňuje potřeby současných turistů a hostitelských oblastí a zároveň neohrožuje příležitosti do budoucna. V užším pojetí, které se týká především chráněných území, udržitelný cestovní ruch přispívá k udržitelnému rozvoji území ochranou přírodního prostředí (například vzdělávací funkcí, získáváním finančních prostředků na ochranu apod.)......

Znaky udržitelného CR

1) Soulad mezi hosty, hostitelskými komunitami, přírodním prostředím a turistickým průmyslem,

2) šetrné využívání zdrojů (zvláště neobnovitelných), které představují klíčový element rozvoje cestovního ruchu,

3) uchování biodiverzity,

4) poskytování vzdělání,

5) dialog mezi jednotlivými podílníky,

6) percepce budoucího vývoje,

7) Uznávají se estetické hodnoty krajiny.

8) K místním komunitám se přistupuje eticky.

9) Místní lidé jsou aktivně zapojeni jednak do rozhodovacích procesů a jednak do samotného odvětví cestovního ruchu.

10) Ekonomické náklady i výnosy by měly být rovnoměrně rozděleny mezi hostitelskou komunitu a společnosti podnikající v cestovním ruchu.

11) Udržitelný cestovní ruch předpokládá takový management všech zdrojů, který naplní ekonomické, sociální a estetické požadavky, kdy bude zároveň udržena kulturní integrita, významné ekologické procesy, biodiverzita a život podporující systémy.

13) Principy a postupy rozvoje udržitelného cestovního ruchu je možné aplikovat na všechny typy rekreačních aktivit, včetně masového cestovního ruchu.

14) Principy udržitelnosti se týkají environmentálních, ekonomických a socio-kulturních aspektů rozvoje cestovního ruchu.

15) Mezi těmito třemi dimenzemi se musí hledat vhodná rovnováha.

(zdroj: UPOL)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.