logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Udržitelné podnikání

 

CSR (Corporate Social Responsibility), nebo-li společenská odpovědnost firem, je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, komerčních a společenských očekávání.............


Společenská odpovědnost je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí se stakeholdery.

CSR a udržitelné podnikání realizují firmy v hlavních základních oblastech:

Například 20% holandských firem vidí odpovědné podnikání jako nástroj na zvyšování svých zisků. Další firmy pracují s konceptem odpovědného podnikání jako nákladově neutrálním či dokonce realizují svůj přístup tak, že jim tyto aktivity šetří náklady. Alespoň tak to vyplynulo z nedávného průzkumu společnosti PwC v Nizozemí.

Koncem roku 2011 zveřejnila Evropská komise sdělení o obnovené strategii v oblasti společenské odpovědnosti firem 2011-2014 (CSR). Jejím cílem je podnítit členské státy, aby vytvářely a koordinovaly své vlastní strategie CSR. Komise uvádí, že nositeli CSR jsou podniky a nezpochybňuje její dobrovolný charakter. 

 Sustainability - udržitelné podnikání

Udržitelné podnikání je podnikání postavené na sdílení hodnot mezi firmou a okolím. Udržitelné podnikání v sobě zahrnuje celou řadu témat, které jsou vždy specifické pro sektor, ve kterém firma působí. Často stále používané jako synonymum CSR, nicméně pohled je komplexnější a jde primárně o nový způsob řízení firem, který zohledňuje v obchodní strategii různé sociální, environmentální, ekonomické a etické faktory. Tento přístup předjímá, že firmy jsou řízeny tak, aby nejen přinášely dlouhodobý zisk akcionářům či majitelům, ale aby jejich činnosti byla také přínosná či šetrná ke společnosti jako takové.

Udržitelně podnikající firmy musejí stále více přizpůsobovat své obchodní modely situaci, kdy zajistí své zisky při využití stále nižších zdrojů. Proč? Ceny komodit globálně rostou, zákazníci stále více požadují tzv. odpovědné produkty a ve znalostní ekonomice jsou pro úspěch firem kvalitní zaměstnanci klíčoví. Firmy, které tuto příležitost uchopí, mohou získat či udržet si potřebnou konkurenční výhodu.

 Stakeholders/Stakeholdeři

Stakeholders nebo stakeholdeři jsou všechny (zainteresované) skupiny, osoby, instituce či organizace, které mají vliv na chod podniku, prostředí, ve kterém funguje, nebo jsou fungováním podniku ovlivněny. V nejširším pojetí tento pojem zahrnuje zákazníky, akcionáře, investory, zaměstnance, neziskové organizace, obchodní partnery, dodavatele, zástupce státní správy a samosprávy, zájmové skupiny, média, odbory a mezinárodní organizace.

V poslední době se zvyšuje tlak na firmy, a to jak od zákazníků, místní komunity, vlád či investorů (tzv. stakeholderů). Aby tedy firma zůstala konkurenceschopnou, musí se přizpůsobit novým požadavkům. Nadnárodní firmy volí k odpovědnému podnikání takový přístup, který funguje na pozadí globální společnosti, zároveň však musí respektovat potřeby míst a zemí, kde působí. Střední a menší podniky jsou v tomto směru flexibilnější, mají často osobní povahu a jsou lépe integrované do místní komunity. To jim umožňuje reagovat rychle na jakékoliv změny a potřeby, mohou tedy využít společenské poptávky či příležitosti na trhu mnohem rychleji než velké či nadnárodní společnosti.

(zdroj: byznysprospolecnost.cz)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.