logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Udržitelná místní ekonomika - Metoda Ucpávání děr

Udržitelná místní ekonomika - Metoda Ucpávání děr

 

Přístup Ucpávání děr vychází z předpokladu, že je třeba pro udržitelný rozvoj území maximálně využít energii místní komunity, jejich dovedností a schopností. Lidé, kteří v daném území žijí a pracují (mají tak zájem o budoucí rozvoj území) jsou v nejlepší pozici najít řešení pro zlepšení místní situace a následně tyto řešení uvádět v praxi. Právě oni budou mít ze zlepšené situace prospěch............

 

Podle autorů teorie Ucpávání děr by součástí každé strategie ekonomického rozvoje mělo být maximální využití místních zdrojů a místního podnikání. Místní podniky pravděpodobněji zaměstnají místní lidi, budou spíše poskytovat služby k vylepšení kvality života místních lidí a utrácet peníze lokálně (v místě). Tak bude docházet k cirkulaci bohatství v místní komunitě (nebude unikat bohatství mimo komunitu), bude podpořena soudržnost komunity, omezena doprava zboží z okolí, minimalizován dopad na životní prostředí. Přístup ovšem uznává, že rozvoj místní komunity nemůže být uskutečňován v izolaci.

Čeho je potřeba dosáhnout?

Přístup Ucpávání děr usiluje o následující výstupy, které považuje za indikátory dlouhodobě udržitelných ekonomik:

1) Měla by zde (v lokalitě) existovat široká škála obchodů a podniků různých velikostí a zaměření, mix občanských, soukromých i veřejných podniků/organizací, zároveň široká škála zboží a poskytovaných služeb

2) Pozitivní místní oběh (tok) peněz a zdrojů, tzn. vysoký místní multiplikační efekt a místní znovu-využití (recyklace) odpadu.

3) Přidaná hodnota rozvoje zajištěná prostřednictvím přístupu, dovedností a znalostí místních lidí

4) Odpovědný veřejný a soukromý sektor, který investuje do místní ekonomiky a pracuje pro její posílení

5) Silný hlas komunity a veřejnosti – zdravý místní patriotismus, aktivismus, dobrovolnictví a zapojování se do diskuzí o rozvoji

6) Udržitelnost a redukce dopadů činností na životní prostředí

7) Rostoucí pochopení ekonomických, kulturních a ekologických vztahů, které zahrnuje i globální rozměr a dopady našeho počínání na budoucí generace

 

Jak toho dosáhnout?

Nef (new economics foundation) využívá pro otevření diskuzí o místních ekonomikách a úniku peněz z komunity metaforu děravého kbelíku. Představte si místní ekonomiku jako kbelík s vodou, která je do něj průběžně dolévána a odtéká zmíněnými dírami. Voda reprezentuje např. příjmy z cestovního ruchu, rozpočty místních škol, dávky a platy lidí žijících v oblasti. Díry představují všechny cesty, kterými peníze z místní ekonomiky unikají – např. daně, platby za veřejné služby (dodávka vody apod.), nákup zboží a služeb pocházejících mimo naší oblast.

Pro přístup Ucpávání děr je každý odliv peněz potenciální podnikatelskou příležitostí pro místní obyvatele. Pokud je taková příležitost využita, je ucpána jedna díra v pomyslném kbelíku (nebo je alespoň únik vody danou dírou omezen). Ze systému místní ekonomiky uniká méně peněz.

Představte si, že natřete jednu pětikorunu ve vaší peněžence na červeno a pozorujete, kam putuje. Vždy, když změní majitele v místní komunitě, znamená to přínos pro místní obyvatele. Čím vícekrát změní majitele v oblasti, tím lépe pro místní ekonomiku a obyvatele. Ve skutečnosti peníze, které opakovaně utratíme v místě mají stejný význam jako peníze přicházející zvenčí.  Každopádně jsou to nové peníze v rukou osoby, která je obdrží a ta je tím pádem bohatší. Tímto je myšlen dříve zmíněný místní multiplikační efekt. Pomocí tohoto přístupu lze tedy omezit nedostatečný přísun investic zvenčí – nezáleží až tak na tom, kolik investic (peněz) přiteče do místní ekonomiky odjinud, ale kolik peněz se podaří v místní ekonomice udržet co nejdéle.

V návaznosti na pozorování oběhu finančních prostředků v místní ekonomice, musíme sledovat také jak ostatní zdroje jako elektrická energie, voda a spotřební zboží vstupuje do místní ekonomiky a jak jí opouští (odpadní produkty), abychom našli cesty, jak omezit negativní dopad na životní prostředí.

Přístup Ucpávání děr pomáhá při realizaci rozvojových strategií a jejich akčních plánů odpovědět na tyto důležité otázky:

1) Jaké jsou příležitosti pro rozvoj současného i nového podnikání – Co mohou místní podniky a obyvatelé dělat?

2) Jakými jinými cestami mohou být služby a zboží distribuovány – tak aby byla zaručena cirkulace peněz v místní ekonomice a omezen odpad (dopad na životní prostředí)?

3) Jaké prostředky můžeme použít k tomu, abychom mohli dělat to, co chceme?

4) Budou naše aktivity vést v naší oblasti k pozitivním ekonomickým, sociálním a environmentálním výsledkům?

(zdroj: new economic foundation, www.pluggingtheleaks.org)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.