logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1
MAS Chrudimsko - 1

Newsletter

Zadáním Vaší e-mailové adresy si zajjistíte zasílání mailů s informacemi o nových zprávách na našem webu z oboru, který si zvolíte. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

Anketa

Setkali jste se už s prací nějaké MAS?

ANO (27)
NE (18)
Co je MAS? (32)

Doporučujeme

 

Národní síť Místních akčních skupin České republiky


Pardubický kraj

 

MAP ORP Chrudim


 

SZIF - Státní zemědělský intervenční fond

 

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.

 

Kalendář akcí

Podmínky přistoupení a přihláška k členství

Podmínky vstupu nových členů (partnerů) do MAS Chrudimsko, z.s.

 1)   Členem sdružení může být každá fyzická osoba starší 18 let, souhlasící se stanovami sdružení, která má na území působnosti MAS Chrudimsko trvalé bydliště, provozovnu nebo na daném území prokazatelně působí, právnická osoba se sídlem nebo působností na území MAS Chrudimsko. Člen sdružení musí souhlasit s cíli a stanovami sdružení a musí zastupovat veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.

2)      Členství zakládajících členů sdružení vzniká jejich účastí na ustavující valné hromadě po vyjádření souhlasu se stanovami sdružení.

3)      Členství dalších osob vzniká na základě písemné přihlášky, schválené představenstvem – programovým výborem sdružení. Součástí této přihlášky musí být výslovný souhlas se stanovami sdružení a doložení splnění požadovaných podmínek. Přihlášku je možné stáhnout na konci této stránky.

4)      Členství ve sdružení zaniká vystoupením nebo vyloučením člena, úmrtím fyzické osoby, zánikem právnické osoby a zánikem sdružení.

5)      Vyloučení člena je mimořádným aktem, náležejícím do pravomoci představenstva – programového výboru sdružení zejména při:

-       hrubém porušení stanov sdružení,

-       nezaplacení členských příspěvků v termínu stanoveném představenstvem nebo valnou hromadou sdružení,

-       neplnění povinností nebo úkolů člena, uložených představenstvem nebo valnou hromadou sdružení.

 

 Práva a povinnosti členů MAS Chrudimsko, z.s.

 1)      Členové sdružení mají zejména tato práva:

a)      předkládat návrhy a podněty k činnosti sdružení a jeho orgánů,

b)      podílet se na aktivitách sdružení,

c)      využívat informace, kterými disponuje sdružení,

d)     volit členy orgánů sdružení a býti voleni do těchto orgánů,

e)      hodnotit práci orgánů sdružení, vyžadovat vysvětlení a nápravu,

f)       zvolit si zájmovou skupinu podle své převažující činnosti

 

2)      Členové sdružení mají zejména tyto povinnosti:

a)      účastnit se jednání valné hromady sdružení

b)      důsledně dodržovat stanovy sdružení,

c)      aktivně se podílet na jednotlivých činnostech sdružení,

d)     propagovat činnost sdružení,

e)      platit členské příspěvky podle usnesení valné hromady nebo představenstva sdružení.

 

3)      Člen právnická osoba vykonává svá členská práva a plní své členské povinnosti fyzickou osobou, kterou k tomu zmocnil, jinak právnickou osobu-člena zastupuje člen jejího statutárního orgánu.

4)      Člen sdružení souhlasí se zveřejňováním informací o jeho činnosti, dle potřeb a povinností sdružení.

Přiložené soubory:
Přihláška k členství.doc