logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

Ekologicky efektivní průmysl

Průmysl pokročil na cestě směrem k udržitelnosti rozvoje nejdál. Velkou zásluhu na tom má Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj v čele se švýcarským průmyslníkem Stephanem Schmidheinym, který v souvislosti s konferencí v Riu publikoval významnou práci Změna směru.

Mnoho světových průmyslových firem novou situaci pochopilo a rozsáhle uplatňují principy eko-efektivnosti, čistší produkce, minimalizace odpadů, analýzu životního cyklu výrobků apod. Vědí, že kdyby novou filozofii udržitelnosti rychle nepřijaly a prakticky nenaplnily, dlouhodobě neudržitelná by byla především jejich existence. Velké množství podniků podniků vychází v současnosti z nových koncepcí, před několika málo lety téměř neznámých.

Eko-průmysl a eko-služby

Tímto termínem můžeme přibližně označit takové ekonomické činnosti, které jsou specificky zaměřeny na ochranu složek životního prostředí, především vzduchu a vody, na účinné využití přírodních zdrojů, recyklace, likvidace odpadů a další podobné aktivity.

Prevence znečištění

Ačkoliv je eko-průmysl zaměřený převážně na čisticí technologie a hospodaření s odpady  ve světovém měřítku odvětvím rostoucím rychleji, než by odpovídalo celkovému ekonomickému růstu, pozornost se dnes podstatně více zaměřuje na preventivní opatření. Ta mají za cíl zabránit vzniku znečištění nebo jiné devastace spíše než se snažit vyčistit nebo jinak zlikvidovat znečištění již vzniklé. Prevence je základním konceptem, ze kterého vycházejí jednotlivé specifické přístupy.

Minimalizace odpadů

Každý odpad je zbytečně nevyužitá surovina. Navíc obtěžuje a zbavit se ho je čím dál nákladnější. Technologické postupy by měly být navrhovány tak, aby pokud možno žádné odpady vůbec nevznikaly, což je nakonec i nejlevnější.

Recyklace a „znovuvyužítí“

Vícenásobné využití různých médií a materiálů v rámci (často komplikovaných) technologických celků je jednou ze základních strategií minimalizace odpadů.

Dvojí zisk

Prakticky všechna skutečně moderní a dobrá řešení přinášejí dvojí zisk: ekonomický prospěch a zároveň menší zátěž prostředí, než bylo obvyklé dříve. Může to ale fungovat jen za určitého celkově příznivého ekonomického klimatu. Pokud například je cena energie příliš nízká, nemůže se vyplatit investovat do energeticky méně náročných technologií, které mohou přinést zisk až po dlouhé době.

Čistší produkce

Podle UNEP, který tuto strategii navrhl již v roce 1989, jde o integrovanou preventivní strategii, která se aplikuje na výrobní procesy, produkty i služby. Jejím cílem je zvýšení eko-efektivity a snížení rizik pro člověka a životní prostředí. Tato koncepce je dnes mezi průmyslovými podniky velmi populární.

Eko-efektivita

Jako klíčový koncept, jádro všech ostatních přístupů, byla zavedena v roce 1992 Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj a jeho podstatou je především snížení materiálové a energetické náročnosti produktů a služeb. Zahrnuje však i další prvky, jako je zabránění úniku toxických látek a zvýšenou trvanlivost a opravitelnost výrobků.

 Analýza životního cyklu výrobků

Každá účinná preventivní metoda musí vycházet od zkoumání všech souvislostí daného výrobku či služby, doslova „od kolébky do hrobu“.

Eko-průmyslové zóny

I když zatím existuje jen málo příkladů uplatnění této koncepce, jde zřejmě o výbornou myšlenku. Znamená budování celých technologických komplexů, různých kooperujících firem v jednom prostoru. Jednotlivé podniky se podílí na komplikovaných, vzájemně provázaných a do velké míry uzavřených látkových cyklech. V podobném industriálním prostoru se dá najít i místo pro plochy přírodní a mohou zde bydlet lidé. Takové zóny znamenají další obohacení koncepce eko-efektivity, protože znamenají účinnější využití prostoru a minimalizaci dopravy.

Průmyslová ekologie

Z jednotlivých dílčích přístupů se tato nová technická disciplína snaží vytvořit ucelený systém.  Začíná být velmi populární na vysokých školách technického směru.

Systém environmentálně orientovaného řízení

V současné době platí několik norem, které specifikují požadavky v tomto směru. Evropská unie se zaváděním těchto norem již začala.

Enviromentální audit

Podobně jako při finančním auditu jde o systematické hodnocení všech vlivů daného podniku nebo technologie na složky životního prostředí.

Partnerství

Všechny uvedené koncepce předpokládají dobrovolné aktivity průmyslových podniků. Jejich základními rysy jsou průhlednost a úzká spolupráce s vládami a samosprávami na straně jedné a veřejností na straně druhé.

(Bedřich Moldán; (Ne)udržitelný rozvoj, Ekologie-hrozba i naděje, Nakladatelství Karolinum 2003)

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.