logo Tady jsme doma!   

MAS Chrudimsko - 1

10. výzva v rámci IROP: Zmírnění dopadů živelných pohrom

MAS vyhlašuje desátou výzvu - Zmírnění dopadů živelných pohrom v rámci Integrovaného operačního programu zaměřenou na následující aktivity:

Aktivita Technika pro integrovaný záchranný systém - Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi;- výkon činností spojených s extrémním suchem.

Aktivita Stanice integrovaného záchranného systému - stavby, stavební úpravy, úprava vnějších prostor a pořízení vybavení stanice základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Odkaz na nadřazenou výzvu MMR(Výzva č. 69 Integrovaný záchranný systém - integrované projekty CLLD): https://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy/Seznam/Vyzva-c-69-Integrovany-zachranny-system-integrovan

 

Příjem žádostí o podporu probíhá v termínu od 1. 11. 2018 00.00 hod do 14.12.2018 14:00 hod. Došlo k posunutí termínu ukončení příjmu žádostí z důvodu poruchy systému MS2014+.

 

V případě zájmu neváhejte kontaktovat kancelář MAS.

MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Prostřednictvím strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) se snaží prosazovat principy udržitelného rozvoje a místní Agendy 21. Spolek působí jako místní iniciační, řídící a kontrolní orgán v rámci programových rámců SCLLD a programu MALÝ LEADER. Prostřednictvím těchto programů MAS podporuje projekty různých subjektů, které jsou v souladu s rozvojovou strategií území. Realizuje rovněž vlastní rozvojové projekty.